Obchodní podmínky

AUTO - MOTO ELEKTRO BÍLÉ VELKÉ ELEKTRO MALÉ, TV FOTO, ZABEZPEČENÍ HERNÍ ZÓNA KOMPONENTY, SÍTĚ, KANCELÁŘ MOBILNÍ TELEFONY MULTIFUNKCE, TISKÁRNY, NÁPLNĚ NOTEBOOKY a POČÍTAČE POUŽITÉ NTB, PC, VÝPRODEJ, SLEVY SPORT, ZDRAVÍ, KRÁSA, HOBBY ZAHRADA, NÁŘADÍ, DŮM
X

   Na vašem soukromí nám záleží

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou ukládány ve webovém prohlížeči nebo webovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Tlačítkem "Rozumím a přijímám" nám udělujete souhlas používat nezbytná cookies pro správné fungování webu a zlepšovat tak naše služby.

Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit v patičce webu v sekci Cookies politika.

KATEGORIE

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79.  
 80.  
 81.  
 82.  
 83.  
 84.  
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89.  

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě MADER.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost MADER s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré obchodní vzatahy jsou upraveny příslušnými zákony platnými v ČR. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tato osoba je identifikována názvem společnosti nebo uvedením IČO v objednávce.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

5. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu mader.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6. Informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zůstávají v platnosti po dobu jež jsou zobrazeny na webovém rozhraní. Na webu jsou též zobrazeny ceny za přepravu a náklady na balení.

7.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

8. Jazyk objednávky, kupní smlouvy a ostatních dokumentů je český. Kupní smlouva je archivována v DB dodavatele po dobu nezbytně nutnou.  Její dohledání je účtováno dle servisních a administrativních sazeb dodavatele.

9. Veškerá komunikace a dokumentace je v českém jazyce.

10. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v případě doručení Českou poštou se expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na spotřebitelem vybraném druhu dopravce

3. Ceny uvedené na internetovém obchodu nemusí souhlasit s cenami na kamenných obchodech společnosti MADER s.r.o. Toto je dáno rozdílnými cenami dodavatelů pro jednotlivé pobočky a kurzovými rozdíly. Pokud chcete dodržet cenu internetového obchodu vytvořte objednávku přes internet a e-shop www.mader.cz.

IV. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu mader.cz a právním řádem platným v ČR.

2. "Reklamační řád" internetového obchodu mader.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

POZOR, ZÁSILKY ZASLANÉ NA DOBÍRKU NEPŘEBÍRÁME!

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Hradí-li se cena nebo její část pomocí úvěru nebo půjčky vztahují se práva na odstoupení i na smlouvu o úvěru či půjčce (platí i v přípradě poskytnutí úvěru 3. stranou). V takovém případě se poskytovateli úvěru nebo zápůjčky zapovídají uplatnit vůči spotřebiteli sankce

Zboží prosím vraťte na pobočce, kde jste si jej převzali nebo jej zašlete na adresu:

MADER s.r.o.

1. Máje 14, Liberec, 46007

POZOR, ZÁSILKY ZASLANÉ NA DOBÍRKU NEPŘEBÍRÁME!

Co k vracenému zboží přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás.

1. Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář (ke stažení zde) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

9. Uveďte, pokud možno, zboží do původního stavu, nebo do stavu jemu se blížícímu (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.), snížíte tím ponížení  vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Pokud je toto snížení je účtováno jsme na požádání jsme schopni poslat dodatečně jeho kalkulaci. Vše je posuzováno individuálně.

9.1. Právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. V. odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje (náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující (uvedené částky jsou pouze orientační, může dojít k jejich navýšení a mohou tak přesáhnout kupní cenu zboží). Odborné posouzení stavu zboží při odstoupení: 0,- Kč až 5 000,- Kč,:

Ceník případných služeb spojených s odstoupením:

a)    odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu: 300,- Kč až 2 000,- Kč,
b)    odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží: 100,- Kč až 5 000,- Kč,
c)    odborné nové zabalení zboží: 500,- Kč až 2 000,- Kč,
d)    přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu: 300,- Kč až 2 000,- Kč.

9.2. Právo prodávajícího na náhradu škody.
Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody a to zejména pokud se snížila hodnota vráceného zboží anebo je zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

9.3. Možnost zápočtu prodávajícím.
Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

S ohledem na různorodost zboží je každý  případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně a náklady jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Nároky budou jednostranně započteny pří vracení částky na účet kupujícího. Pokud zákazník není spotřebitelem, tak mu prodávající může v případě storna objednávky vyúčtovat náklady související se stornem objednávky.

 

VII. Práva z vadného plnění (rozpor s kupní smlouvou)

1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamace je jednostranný právní úkon adresovaný prodávajícímu a uplatněna v momentě, kdy projev vůle prodávajícímu dojde.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Zboží si můžete vyzkoušet, ale nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít MADER.CZ s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

§ 2161

Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným
vlastnostem,
b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
(2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické
normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem
věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou
v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
(3) Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době
uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
(4) Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost
věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
(5) Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha
věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

§ 2169

(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění

§ 2165

(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

§ 2171

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

§ 1923

Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

§ 1924

Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Spotřebiteli je na webu předem připraven formulář pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) nového občanského zákoníku.

Náklady na přepravu zboží nese prodávající, není-li dohodnuto jinak. Tyto náklady jsou nejnižší možné, proto se prosím informujte, zda není možné svézt zboží naší pravidelnou přepravou. Vždy jej pečlivě zabalte.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Dle § 1732 odst. 2  dodání zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží se považuje za veřejný návrh na uzavření smlouvy, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit tj např.: ztrátou dostupnosti u dodavatele produktu.

VII.Svépomocný prodej § 2609

(1) Je-li předmětem díla věc, může ji zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem prodat, nepřevezme-li objednatel věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno; bylo-li dokončeno později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha věci, zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc.

(2) Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha věci, nehlásí-li se objednatel o věc po dobu přiměřenou její povaze, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny mader.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

4. Délka záruky na zboží je 24 měsíců není-li uvedeno jinak. Doby životnosti spotřebního materiálu, baterií, atd. je 6 měsíců. Pokud je v popisu nebo v názvu výrobku uvedena záruka delší nežli 24 měsíců, jedná se: A/ o záruku danou výrobcem a zákazník si řeší záruku přímo s výrobcem, B/ je záruka podmíněna registrací u výrobce nebo dodavatele, C/ může být podmíněna dalšími podmínkami. Na platnost a podmínky záruk delších nežli 24 měsíců se informujte na e-mailu: servis@mader.cz. Prodloužená záruka není vymahatelná

5. Zboží jež je v kategorii „Pro firmy“ je prodáváno dle obchodního zákoníku, jelikož většinou vyžaduje odbornou instalaci, která je naší firmou i nabízena, jejíž volba je však na spotřebiteli. Pro objednání stačí vepsat tento požadavek do poznámky v objednávce. Cena odborné instalace je 2000Kč + doprava.

6. Zboží prodávané dle obchodního zákoníku tedy pro podnikatelskou činnost má vždy záruku 12 měsíců. Záruka uvedená na dokladu a u zboží se týká prodeje dle občanského zákoníku. Pokud je na zboží uvedena rozšířená záruka(více nežli 24 měsíců), tak se týká zákazníků, jež jsou spotřebiteli a platí pouze za dodržení specifických podmínek, daných výrobcem. Na toto znění se informujte: info@MADER.cz.

7. Po výměně reklamovaného zboží za nové, bezvadné nepoběží nová dvouletá záruka. Záruční lhůta se tedy počítá od data prvního nákupu zboží, a i když spotřebitel během tohoto období využije práva na výměnu zboží za nové. Při výměně věci nová záruka není.

8. Projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a spotřebitel může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou. Výměnu věci však nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná – například v situaci, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit třeba dotažením šroubku nebo výměnou baterie, či jednoduchým servisním zásahem technika.

9. Pokud se reklamace podá na výdejně, nebo na obchodě, bude tam opět připravena k vyzvednutí.

10 Je vhodné si zkontrolovat kompletnost dodávky i zboží na prodejně či výdejně.

11. Na dokladech je uvedena záruka pro spotřebitele. Záruka pro zákazníka, který není spotřebitel je 12 měsíců. Pokud zákazník jež není spotřebitelem reklamuje zboží, nejsou mu hrazeny přepravní náklady.

12. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi MADER a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce(http://www.coi.cz/) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak MADER doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na MADER servis@mader.cz pro vyřešení nastalé situace.

13.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14. Ceny - Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.MADER.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

15. Měnit či doplnit údaje na objednávce, či faktuře po 14-ti dnech od koupě není možné. Dohledání a zaslání dokladu faktury (objednávky) (elektronicky na e-mail z objednávky) po době delší nežli 30dní od koupě je zpoplatněno administrativním úkonem a  to v sazbě 490kč vč DPH.

16. Tímto si dovolujeme požádat, aby zákazník, pokud to je možné, zaslal obaly od výrobku na adresu: ANTALON s.r.o., Oblouková 102, Stráž nad Nisou, 460 03. Na této adrese probíhá skartace a  renovace obalových materiálů. Kupující je dále oprávněm odevzdat veškerý obalový materiál  na všech pobočkách uvedených na našich stránkách.

17. Zpětný odběr elektrozařízení: Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny na těchto webových stránkách. Kupující je dále oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Pokud společnost MADER vykoupila zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, zánovní nebo rozbaleno, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci MADER s.r.o. nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi společností MADER a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému MADER, je MADER oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. MADER v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.
 • Společnost MADER upozorňuje, že informační systém MADER uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen Společnost MADER
obchod@mader.cz, t: 485113473.

MADER si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si MADER vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • MADER zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je MADER s.r.o. oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

Obchodní podmínky označují vystavení zboží za výzvu k podávání nabídek a objednávku zboží za návrh na uzavření kupní smlouvy.

18. Platby realizované společností MADER s.r.o. na účet zákazníka a to v případě reklamace, odstoupení či jiném, jsou prováděny na platební kartu nebo převodem na účet. Zákazník musí před provedením platby potvrdit správnost účtu. Pokud je požadována platba jiným způsobem je tato zpoplatněna a to za administrativní úkony s tímto spojené a to částkou 400 kč. Tato částka je odečtena ze zasílané částky a odečtena na dobropisu či faktuře.

19.Pojištění zásilky. Platí po celé České republice. Okamžitě po převzetí pečlivě zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, obratem kontaktujte dopravce, který Vám zásilku dovezl a nejpozději do 3 dnů nahlašte na naší zákaznické lince 484 800 850 a domluvte se na výměně zboží. Při převzetí nového zboží odevzdáte dopravci to poškozené, nebo bude zásilka ZDARMA od Vás svezena přepravcem a zaslána zásilka nová, či Vám po kontrole zboží, přebalíme a znovu zašleme výrobek na Vaši adresu. Vše po individuální dohodě s Vámi! Abychom mohli vše vyřídit je třeba postupovat bez zbytečného odkladu a vše nahlásit do 3 dnů včetně požadovaných fotografií.

Reklamační řád

1. Vadné zboží k reklamaci spolu s písemným oznámením o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

MADER, s.r.o

reklamační oddělení

1. máje 14

460 007 Liberec

 resp. na e-mailové adrese: servis@mader.cz. Oznámení o závadách má obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, jeli možno podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Mnohdy je možné využít svozu firmy dodavatele na reklamaci. Informujte se na tuto možnost, při nahlášení reklamace.

2. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

3. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu nebo záruční list, či jinak důvěryhodně doložit nákup, tak aby bylo možno ověřit původ výrobku.

4. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu, pokud je možno a v případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

5. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Pro výrobky které tomu svou povahou odpovídají, se vztahuje doba životnosti produktu, která je 6 měsíců. Týká se např. baterií. Při objednávce výjezdu servisního technika, popřípadě svozu reklamovaného zboží je možné po dohodě se spotřebitelem dle § 19 ods. 3 prodloužit lhůtu na vyřízení reklamace. V případě mechanického poškození výrobku může být reklamace neuznána z tohoto důvodu.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

7. V případě nekominukace zakazníka, odmítnutí převzetí zasilky na dobírku či odmítnutí převzetí reklamace či vrácení zboží může firma MADER s.r.o. fakturovat naklady na uskladnění výrobku a to ve výši 20Kč/den/ zboží do objemu do 0,2m3 , za zboží větší 50kč/ den. Viz. Též  VII. Svépomocný prodej § 2609

 8. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Může ovšem dojít k vyjímečnému případu, kdy je nutné výrobek zaslat do centrálního servisu výrobce a záruční oprava se tímto může prodloužit po dohodě s kupujícím a to až na 60 dní. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

9. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží. Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

10. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

11. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Neručíme za data na veškerých zařízeních svěřených do servisu. Pečlivě si je před předáním do servisu zálohujte, nebo požádejte o jejich zálohu.

V případě reklamace podané zákazníkem, jež není spotřebitelem, se snažíme reklamace taktéž vyřídit do 30-ti dnů. Snažíme se zajistit co nejpřesnější popis a popis technických parametrů produktů. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany. V případě nákupu pro podnikatele bude reklamace vyřízena v nejkratším možném termínu. Dle § 2106 z. 89/2012 má zákazník právo uvést požadovaný způsob řešení reklamace a to a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny d) odstoupit od smlouvy.

12. Výluky - Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 7. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 10. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 11. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 12. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
 13. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a MADER výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

13.Testování závady- Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady MADER doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu. Kupující tímto bere na vědomí, že MADER neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. MADER nenese odpovědnost za provedení opravy.Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží MADER. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty. Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je MADER oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.14. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.15. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. 16. V případě uzavření kupní smlouvy s přepravou elektrospotřebiče přepravcem je svoz ekvivalentního použitého elektrozařízení a to i ve stejném počtu (daný výrobek nesmí být těžší, ani rozměrnější nežli kupovaný výrobek) dle §37 odst. 4, p.a z.185/2001sb. je zajišťován zdarma prodejcem v případě, že o něj projeví zákazník zájem. Tento zájem projeví zákazník při uzavírání kupní smlouvy, aby mohl býti prodávajícím zajištěn a řádně zprocesován. Tento požadavek musí být součástí kupní smlouvy, aby mohla býti v potřebném rozsahu zajištěna přeprava. Totéž platí pro odběr na výdejních místech, kde jsou na danou situaci vybaveni. Pokud tak zákazník neučiní při uzavírání kupní smlouvy má možnost využít sběrných dvorů, nebo placeného svozu. Z důvodu zajištění přepravy a manipulace musí být výrobek zbaven tekutin, zajištěn pro manipulaci, dle předpisů přepravce (viz PPL, CP, DPD) přiměřeně zabalen a odpovídat hygienickým předpisům, z výrobku nesmí samovolně odpadat věci a být uvolněny kabely či hadice.  

14.  Odborné instalace: Elektrické sporáky a plynové spotřebiče musí zapojit autorizovaný technik

Musíme upozornit, že zejména plynové a vybrané elektrické spotřebiče (sporáky) mohou instalovat pouze osoby s platným osvědčením vydaným Technickou inspekcí ČR. Proč tomu tak je? Předpokladem správné funkce plynového nebo elektrického sporáku je odborná montáž. Vzhledem k charakteru plynu a platným předpisům jsou montáže takových spotřebičů a jejich napojení na instalace plynu prací, kterou je oprávněn provést jen kvalifikovaný odborník – plynoinstalatér. Podobně tomu je u elektrických sporáků, kde je nutná účast autorizovaného technika.

Zapojení plynového spotřebiče musí vždy provést autorizovaný technik, ten je však na zavolání k dispozici prakticky v každém městě.

Taková pověřená osoba musí mít osvědčení pro elektrické spotřebiče dle zákona č. 250/2021 Sb. (dříve dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.), u plynových spotřebičů dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. V případě neodborné instalace může dojít k poškození spotřebiče, ztrátě záruky a také ke zranění. V žádném případě tak není přípustné, aby například montáž plynového spotřebiče prováděla nekvalifikovaná osoba svépomocí – kromě toho, že je to kvalifikováno jako neoprávněný zásah do plynového zařízení, ohrožuje takováto činnost bezpečnost a zdraví lidí a v případě požáru nebo výbuchu také zdraví a majetek dalších osob.

Pro které spotřebiče je nutná montáž od specialisty?

 • jakýkoli plynový spotřebič
 • všechny druhy sporáků (plynový i elektrický)

Už tedy víme, že plynový sporák vždy musí zapojit odborník – plynař či jiná oprávněná osoba, která vám následně vydá certifikát o odborném připojení. Při kombinaci plynové varné desky a elektrické trouby musí plyn opět připojit odborník, troubu ale stačí zapojit do zásuvky (pakliže je opatřena přívodním kabelem na 220V). Pokud přívodním kabelem na 220V není opatřena, pak zapojení sporáků řeší také odborník, ale tentokrát elektrikář. Nechte si vždy vystavit potvrzení, že zařízení bylo „odborně instalováno“. Když nebudete mít potvrzení o zapojení spotřebiče odborníkem, můžete přijít o záruku a ztratíte možnost spotřebič později reklamovat. Při nehodách také pojišťovny vyžadují potvrzení o zapojení, pokud mají uhradit škody způsobené spotřebičem.

Autorizovaný technik vám nejenom zapojí plyn, ale i zkontroluje správnou těsnost hadic a vše zdokumentuje do protokolu o zapojení spotřebiče.

Komplexní instalace spotřebičů u vás doma do druhého dne

Protože uživatelský zážitek z nákupu nabízíme kompletní, a to jak specializovanou dopravu, tak je možno dohodnout odbornou instalaci. Stačí napsat na eshop@mader.cz a danou službu objednat. Do e-mailu napište číslo objednávky a název spotřebiče o jehož instalaci se jedná a kontantní údaje. O montáž elektrických spotřebičů opatřených přívodním kabelem na 220V. se postarají speciálně vyškolení kurýři při doručení. V případě vestavných trub a vestavných varných desek (obecně u spotřebičů opatřené napájením na tři fáze) provádí instalaci náš externí partner (v rámci služby Montáž vestavného spotřebiče). Externí partner se s vámi automaticky spojí do 1-2 pracovních dní po objednání služby na našem e-mailu a domluví se na termínu realizace. Při reklamaci spotřebičů, kde je požadována odborná instalace, prosím doložte doklad o odborné montáži. 

U všech zařízení pracujících s vodou jako jsou žehličky, pračky, kávovary atd. používejte přiměřenou dekalcifikaci danou výrobcem (pokud jsou usazeniny viditelné na zásobníku vody nebo v tryskách, či místech, která přichází do styku s vodou, proveďte dekalcifikaci bez prodlení). V kávovarech myjte spařovací jednotku každých 10-14 dní pod teplou vodou. Minimálně jednou za 1/2 roku provádějte profylaxi (čištění) všech zařízení, kde proudí vzduch (notebooky, počítače, vysavače, atd.).  V případě nedodržení výše uvedených podmínek se vystavujete možnosti zamítnutí záručního servisu.Převzetí zboží

Je námi dodaná zásilka nekompletní nebo nesouhlasí s objednávkou?

Neprodleně po doručení zásilky nás kontaktujte na některé z uvedených spojení:

Tel: +420 485 113 473

Informační linka k nahlášení poškození z přepravy: +420 484 800 850

Email: servis@mader.cz

Uveďte číslo Vaší objednávky (je uvedeno též na faktuře), Vaše jméno a co přesně není se zásilkou v pořádku, nelépe připojte též fotodokumentaci.

Poškození zjištěné při převzetí:

Při přijímání zboží od dopravce jste společně s předávajícím pracovníkem povinni překontrolovat  zásilku, zda nejeví jakékoliv známky poškození a zda páska s logem prodejce není porušená. V případě, že je zásilka poškozená nebo viditelně rozbalená, zásilku odmítněte nebo přijměte s výhradou a s dopravcem sepište zápis o škodě. Udělejte fografii obalu(krabice), foto všech štítků, výplně krabice, pokud je poškozen obal, foto jeho poškození a sepište zápis o škodě s přepravcem. Fotografie a informace o poškození zalete na na adresu servis@mader.cz.

Při dodání českou poštou

Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, uplatněte reklamaci nejdéle následující pracovní den na nejbližší pobočce České pošty. K podání reklamace budete potřebovat zásilku, včetně obalového materiálu a štítku, fakturu k dodanému zboží a občanský průkaz. Zaměstnanec pošty s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Zároveň se neprodleně spojte s naším reklamačním oddělením (kontakty uvedeny výše) a poškození oznamte i tam.

Při dodání DPD
Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, nahlaste reklamaci ihned po doručení, nejdéle však následující pracovní den po převzetí našemu reklamačnímu oddělení (kontakty uvedeny výše). K uplatnění reklamace je potřeba uvést číslo objednávky a způsob poškození. Pracovník našeho reklamačního oddělení Vás požádá o fotografie poškozené zásilky včetně štítku dopravce a možných polepů jako je křehké nebo neklopit. Kompletní reklamaci řeší naše reklamační oddělení a Vy jste o ní průběžně informováni.

Dodání PPL

Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, neprodleně, nejdéle však následující pracovní den, nás kontaktujte (spojení uvedeno výše). Při podání reklamace je třeba uvést číslo objednávky a poškození zásilky. Zástupce PPL k Vám přijede sepsat škodní zápis a poškozenou zásilku si odveze.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu servis@mader.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na společnost MADER s.r.o.. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti MADER možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Zboží, které si vyzvedáváte na některé z našich výdejen, je vhodné překontrolovat ještě na výdejně nebo prodejně. K tomu jsou všechny výdejny vybaveny. Pokud tak neučiníte, vystavujete se možnosti zamítnutí reklamace z důvodu nekompletnosti či poškození výrobku.

Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou MADER způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní MADER umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ANATLON škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu společnost MADER poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@MADER.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na společnost MADER s.r.o.. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti MADER možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností ANTALON, s. r. o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Možnosti platby

Ceny jsou včetně DPH a recyklačních poplatků.

1. Platba hotově

Je možná pouze při osobním převzetí zboží.

2. Platba dobírkou

Platba hotově při převzetí zboží mimo provozovnu (Česká pošta, PPL, Messenger)

3. Platba bankou předem

Platba předem bankovním převodem - bude Vám zaslán e-mail s číslem účtu, variabílním symbolem a celkovou částkou k úhradě. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet.

4. Platba složenkou

Platba předem pomocí složenky - bude Vám zaslán e-mail s číslem účtu, variabílním symbolem a celkovou částkou k úhradě. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet.

5. Splátkový prodej

Splátkový prodej prostřednictvím společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem)

6. Platba na fakturu

Při dlouhodbější spolupráci je možno se indiviuálně domluvit na platbu na fakturu.

7. Osobní odběr-platba kartou

Při osobním odběru objednávek přes e-shop není možné platit kartou.

Doprava zboží

Zboží běžně doručujeme do 48 hodin po celé ČR, a to vlastní dopravou nebo pomocí přepravních společností. Když zboží opouší náš sklad nebo je připraveno k vyzvednutí na pobočce zašleme Vám informační e-mail. Doručení zboží závisí na stavu skladu - pokud zboží není u nás ani u dodavatele skladem, je o tom zákazník informován a je mu sdělen přibližný termín doručení. Po naskladnění zboží je zákazník opět kontaktován a náš pracovník s ním dohodne případné doručení.  Zboží je samozřejmě možno si osobně vyzvednout.

Ceny za dopravu a další iformace o doprazvě zde

 

Hello nákupy - NÁKUPY NA SPLÁTKY

NÁKUPY NA SPLÁTKY S HELLO BANK

na nákupy již od 2 000 Kč

splátky si nastavíte podle svých potřeb

díky rozložené platbě si šetříte hotovost

 

JAK SJEDNAT NÁKUP NA SPLÁTKY

Vyberte si zboží, dejte ho do košíku, vytvořte objednávku a jako způsob platby zvolte „Na splátky Hello bank!“.

Po potvrzení objednávky si nastavte splátky tak, jak Vám budou vyhovovat a pokračujte dále v žádosti o úvěr.

Vyplňte všechny údaje potřebné pro vyřízení úvěru. Údaje budete zadávat v zabezpečeném prostředí Hello bank! a je s nimi nakládáno s jako přísně důvěrnými.

Po odeslání žádosti Vám Banka v okamžiku dá vyjádření o výsledku a nabídne Vám konkrétní typ úvěru, odpovídající Vašim požadavkům a možnostem. V případě Vašeho souhlasu Vám Banka poskytne předsmluvní informace a úplnou smluvní dokumentaci a po jejím prostudování již stačí jen smlouvy dle instrukcí Banky podepsat elektronicky a nahrát potřebné doklady. Pokud jste nezvolili elektronický podpis, bude potřeba smlouvy vytisknout, podepsat, přiložit potřebné doklady a vše poslat poštou na adresu Banky:
BNP Paribas Personal Finance, Úvěrové oddělení, Nová Karolina Park, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava.
V případě potřeby, zde naleznete další kontakty.

Až Banka obdrží veškerou dokumentaci (elektronicky či papírově – dle Vámi zvoleného typu podpisu), pošle Vám i nám e-mailem informaci o konečném schválení. Následně Vás budeme informovat o termínu dopravy a předání pořízeného zboží.

Podrobnější informace k Hello nákupům

Typy poskytovaných úvěrů

1. HELLO NÁKUP – jednorázový úvěr na nákup zboží

Potřebujete novou ledničku nebo televizi a nechce se Vám sahat do rodinných úspor? Pro tyto případy, jsou tu právě Hello nákupy. Platbu si rozložíte jednoduše na několik splátek tak, jak Vám to bude nejlépe vyhovovat.

› jednorázové financování nákupu zboží
› při dalším nákupu na splátky je třeba znovu žádat o úvěr
› pevná úroková sazba
› výši úvěru, měsíční splátky a dobu splácení si volíte sami v kalkulačce výběru varianty splácení

2. HELLO NÁKUP & HELLO KREDIT – kombinovaný úvěr

Víte, že k Hello nákupu Vám zdarma Banka s Vaším souhlasem může poskytnout Hello kredit, který můžete využít např. při dalších výhodných splátkových akcích, anebo si jej můžete nechat jen jako finanční rezervu, která Vás nic nestojí?

› V případě schválení financování Vašeho nákupu na splátky jednorázovým úvěrem, Vám může Banka nabídnout, jako doplňkový produkt, revolvingový úvěr Hello kredit.
› Hello kredit lze čerpat kdykoliv podle potřeby, až do výše úvěrového rámce, různými způsoby čerpání, jako specifickým čerpáním, bankovním převodem, platbou kreditní kartou nebo výběrem hotovosti.
› V případě doplňkové nabídky revolvingového úvěru Hello kredit k jednorázovému úvěru na nákup zboží, může být žádost o revolvingový úvěr zakomponovaná do společné smlouvy s jednorázovým úvěrem. Volbu revolvingového úvěru si zvolíte zaškrtnutím příslušného okénka ve smlouvě. Pokud tak učiníte, řádně splácíte jednorázový úvěr. Umožní-li to Vaše finanční situace, po čase Vás Banka zkontaktuje oznámením, že je Vám připravena revolvingový úvěr otevřít a vydat Vám k němu platební kartu. Tuto možnost financování můžete odmítnout, a to i přesto, že jste dříve s uzavřením smlouvy písemně souhlasili.

3. EXTRA HELLO NÁKUP – specifické čerpání revolvingového úvěru

Nabídla Vám Banka v rámci nákupu na splátky revolvingový úvěr se specifickými podmínkami čerpání, nebo dokonce už máte úvěrový rámec Hello kredit schválený a chcete v budoucnu využít zvýhodněnou splátkovou nabídku? Tak právě pro tyto účely je pro Vás Extra Hello nákup.

› Opakovaná možnost financování nákupu zboží z úvěrového rámce revolvingového úvěru Hello kredit, na základě žádosti o specifické čerpání a splácení úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou
› výši úvěru, měsíční splátky a dobu splácení si volíte sami v kalkulačce výběru varianty splácení
› pokud již máte uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru od Hello bank!, nebude každá Vaše žádost o specifické čerpání úvěrového rámce Bankou schvalována jako nový úvěr

Typy poskytovaných úvěrů

1. HELLO NÁKUP – jednorázový úvěr na nákup zboží

Potřebujete novou ledničku nebo televizi a nechce se Vám sahat do rodinných úspor? Pro tyto případy, jsou tu právě Hello nákupy. Platbu si rozložíte jednoduše na několik splátek tak, jak Vám to bude nejlépe vyhovovat.

› jednorázové financování nákupu zboží
› při dalším nákupu na splátky je třeba znovu žádat o úvěr
› pevná úroková sazba
› výši úvěru, měsíční splátky a dobu splácení si volíte sami v kalkulačce výběru varianty splácení

2. HELLO NÁKUP & HELLO KREDIT – kombinovaný úvěr

Víte, že k Hello nákupu Vám zdarma Banka s Vaším souhlasem může poskytnout Hello kredit, který můžete využít např. při dalších výhodných splátkových akcích, anebo si jej můžete nechat jen jako finanční rezervu, která Vás nic nestojí?

› V případě schválení financování Vašeho nákupu na splátky jednorázovým úvěrem, Vám může Banka nabídnout, jako doplňkový produkt, revolvingový úvěr Hello kredit.
› Hello kredit lze čerpat kdykoliv podle potřeby, až do výše úvěrového rámce, různými způsoby čerpání, jako specifickým čerpáním, bankovním převodem, platbou kreditní kartou nebo výběrem hotovosti.
› V případě doplňkové nabídky revolvingového úvěru Hello kredit k jednorázovému úvěru na nákup zboží, může být žádost o revolvingový úvěr zakomponovaná do společné smlouvy s jednorázovým úvěrem. Volbu revolvingového úvěru si zvolíte zaškrtnutím příslušného okénka ve smlouvě. Pokud tak učiníte, řádně splácíte jednorázový úvěr. Umožní-li to Vaše finanční situace, po čase Vás Banka zkontaktuje oznámením, že je Vám připravena revolvingový úvěr otevřít a vydat Vám k němu platební kartu. Tuto možnost financování můžete odmítnout, a to i přesto, že jste dříve s uzavřením smlouvy písemně souhlasili.

3. EXTRA HELLO NÁKUP – specifické čerpání revolvingového úvěru

Nabídla Vám Banka v rámci nákupu na splátky revolvingový úvěr se specifickými podmínkami čerpání, nebo dokonce už máte úvěrový rámec Hello kredit schválený a chcete v budoucnu využít zvýhodněnou splátkovou nabídku? Tak právě pro tyto účely je pro Vás Extra Hello nákup.

› Opakovaná možnost financování nákupu zboží z úvěrového rámce revolvingového úvěru Hello kredit, na základě žádosti o specifické čerpání a splácení úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou
› výši úvěru, měsíční splátky a dobu splácení si volíte sami v kalkulačce výběru varianty splácení
› pokud již máte uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru od Hello bank!, nebude každá Vaše žádost o specifické čerpání úvěrového rámce Bankou schvalována jako nový úvěr

Podmínky pro získání úvěru

› být starší 18 let a způsobilý k právním úkonům
› mít pravidelný a trvalý zdroj příjmu (zaměstnání, podnikání, důchod...)
› být mimo zkušební či výpovědní dobu

OSOBNÍ ODBĚR

Nákup zboží do 80 000 Kč

› platný občanský průkaz/povolení k pobytu

Nákup zboží nad 80 000 Kč
› platný občanský průkaz/povolení k pobytu
› doklad prokazující adresu bydliště
› doklad pro ověření příjmu

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ NA ADRESU

› kopie platného občanského průkazu/povolení k pobytu
› kopie druhého platného dokladu totožnosti s fotografií (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P)
› kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele (výpis z bankovního účtu, smlouva o založení)
› v případě nákupu zboží nad 80 000 Kč – doklad prokazující adresu bydliště a doklad pro ověření příjmu

Pojištění schopnosti splácet

Podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru se zavazujete tento úvěr pravidelně splácet. Může se však stát, že Vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná událost a Vy se dostanete do situace, kdy nebudete moci dodržet své závazky. Pro tyto případy Vám nabízíme výhodné pojištění.

PROČ SJEDNAT POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET:

› jistota v nepříznivých životních situacích,
› pojištění pro případ ztráty zaměstnání / zrušení živnosti,
› bez lékařských prohlídek a speciálních formulářů,
› 5 pojistných rizik za jednu cenu,
› při plnění každé pojistné události (i opakované) vyplatíme jednorázově nesplacený zůstatek

Pojištění si sjednáte společně s žádostí o úvěr. Výše úhrady za pojištění bude zahrnuta v měsíční splátce úvěru.

POJIŠTĚNÍ SOUBOR MASTER

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo zrušení živnosti, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny invalidity II. nebo III. stupně a úmrtí. Úhrada za pojištění je ve výši 7,99 % z měsíční splátky úvěru pro klasický úvěr i revolvingový úvěr. Pojištění schopnosti splácet.

* Pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik; rozsah pojištění se mění v průběhu trvání pojištění, a to i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu klienta. Pokud je tento soubor sjednán pro revolvingový úvěr, je dalším pojistným rizikem automaticky zahrnutým do tohoto souboru pojištění zneužití úvěrové karty.

PODLE ČEHO SE ROZHODNOUT, KTERÝ Z TYPŮ FINANCOVÁNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ NA SPLÁTKY SI VYBRAT?

Všechny možnosti financování Vašeho nákupu na splátky jsou pro Vás cenově stejné. Liší se jen dalšími možnostmi využití.

Pokud nakupujete na splátky často a nechcete si vždy žádat o nový úvěr, vyberte si financování revolvingovým úvěrem s kreditní kartou pro operativní využití. Pokud častěji cestujete do zahraničí, hodí se Vám tomuto typu úvěru vydaná kreditní karta také pro poskytnutí záruky například v hotelu a při půjčení auta, kde obvykle tento typ karty vyžadují.

JAK SI ZVOLIT VHODNOU VARIANTU SPLÁCENÍ?

Na obrazovce „VYBERTE VARIANTU SPLÁCENÍ“ najdete splátkovou kalkulačku, která Vám usnadní volbu způsobu splácení úvěru, který Vám bude nejlépe vyhovovat.

Můžete si vybrat některou z přednastavených variant, např. „NEJNIŽŠÍ SPLÁTKA“, nebo si nastavit výši úvěru, měsíční splátky a dobu splácení podle svého.

V každém kroku žádosti budete mít dále k dispozici přehled základních parametrů úvěru odpovídajících zvolené variantě splácení.

KDE ZJISTIT INFORMACE O VŠECH NÁKLADECH SPOJENÝCH S POSKYTNUTÝM ÚVĚREM?

Na obrazovce „VYBERTE VARIANTU SPLÁCENÍ“ najdete přehled základních parametrů úvěru odpovídajících Vámi zvolené variantě splácení.

Zde jsou uvedené údaje o prodejci financovaného zboží, ceně nákupu, výši úvěru a měsíční splátce úvěru, zahrnující i pojistné.

Rozbalením detailů úvěru se dostanete k dalším údajům, jakými jsou úroková sazba úvěru, roční procentní sazba nákladů (RPSN), celkové náklady úvěru a pojistné. Tyto náklady již Vaše měsíční splátka zahrnuje a neplatíte nic navíc. Jde pouze o detailní přehled pro Vaši informaci. Zároveň si zde můžete nastavit i typ pojištění úvěru, případně zvolit úvěr bez pojištění.

Přehled parametrů úvěru se Vám bude zobrazovat i na každé další obrazovce žádosti o úvěr.

JAKÉ JSOU NÁKLADY V PŘÍPADĚ PRODLENÍ S ÚHRADOU SPLÁTEK ÚVĚRU?

› Náhrada nákladů spojených s vymáháním částky v prodlení je ve výši 600 Kč a účtovaná Vám bude nejvýše jednou u jednoho splatného závazku prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy jste se do prodlení s úhradou Vašeho závazku dostali;

› Poplatek za odeslání upomínky k úhradě splatné splátky v měsíci následujícím po měsíci Vašeho prodlení činí 100 Kč, a je účtovaný nejvýše dvakrát za měsíc při odeslání k 1. a/nebo 17. dni v měsíci následujícím po prodlení s úhradou splátky;

› Zákonný úrok z prodlení z částky splatného závazku ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ke dni podpisu Žádosti/Smlouvy, se splatností ode dne následujícího po splatnosti Vašeho závazku;

› Smluvní pokuta za prodlení s úhradou splatné splátky ve výši 0,1 % z částky splátky v prodlení se splatností denně;

JE MOŽNÉ ÚVĚR PŘEDČASNĚ SPLATIT?

Revolvingový úvěr můžete kdykoliv doplatit. Celý zůstatek čerpání úvěru, nebo jen jeho část, můžete splatit formou mimořádné splátky. A to vše bez jakýchkoliv poplatků nebo náhrad námi vynaložených nákladů. Pokud předčasně nesplatíte celý zůstatek revolvingového úvěru, ale jen jeho část, nedochází předčasnou úhradou části revolvingového úvěru k předplacení následujících měsíčních splátek, tj. jste povinni i nadále hradit minimální splátky předepsané ze zůstatku revolvingového úvěru.

Jednorázový úvěr na nákup zboží, také můžete kdykoliv během jeho trvání splatit, a to formou mimořádné splátky. Předčasnou úhradou pouze části jednorázového úvěru nedochází k předplacení následujících měsíčních splátek, tj. jste povinni i nadále hradit sjednané splátky, přičemž o mimořádnou úhradu se zkracuje celková doba splácení úvěru. V případě Vašeho zájmu se však můžeme dohodnout na uzavření dodatku úvěrové smlouvy za účelem snížení měsíční splátky.

V případě předčasného splacení jednorázového úvěru nám ale navíc musíte uhradit účelně vynaložené náklady až do výše 1 % z předčasně splacené části úvěru, zbývá-li do sjednaného ukončení splácení více než jeden rok; jinak potom do výše 0,5 % z předčasně splacené části úvěru, maximálně ale do výše částky úroků za dobu od předčasného splacení do skončení úvěrové smlouvy.

JAKÉ JSOU NEJBĚŽNĚJŠÍ MOŽNOSTI UHRAZENÍ PŘEDEPSANÉ NEBO MIMOŘÁDNÉ SPLÁTKY ÚVĚRU?

› Převodem z Vašeho bankovního účtu (je nutné znát číslo účtu a variabilní symbol)

› Poštovní poukázkou (nutné znát adresu banky, číslo účtu a variabilní symbol příjemce)

JE NUTNÉ MÍT ÚVĚR POJIŠTĚNÝ?

Pojištění schopnosti splácet Vám sice doporučujeme, ale necháváme na Vás, jak se rozhodnete.

Pojištění kryje neschopnost splácet úvěr z důvodů ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, invalidity II. nebo III. stupně a úmrtí.

V přehledu základních parametrů úvěru, na obrazovce „VYBERTE VARIANTU SPLÁCENÍ“, si můžete v detailech úvěru vybrat rozsah pojistného plnění nebo také zvolit možnost úvěru bez pojištění.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET

Pojištění je poskytováno na základě rámcové pojistné smlouvy mezi naší Bankou a pojišťovnou BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika, ke které se jako zájemce být pojištěným připojujete.

Pojištění Vás chrání před výpadkem příjmů z důvodů ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, invalidity II. nebo III. stupně a úmrtí.

S výší pojistného plnění v případě vzniku pojistné události a výlukami pojištění se seznámíte v Informačním dokumentu o pojistném produktu. Úplný výčet Vašich práv a povinností naleznete v pojistné smlouvě a obchodních podmínkách.

Úhrada za pojištění je stanovená procentním podílem ze sjednané měsíční splátky úvěru. Úhrada za pojištění se připočítává ke splátce a je pojištěným hrazena společně s touto splátkou.

Pojištění automaticky zaniká se zánikem úvěru.

CO JE TO REVOLVINGOVÝ ÚVĚR HELLO KREDIT?

Jedná se o typ úvěru, který můžete využít jako svou pohotovostní rezervu. Zkrátka ho můžete čerpat až do výše naší Bankou schváleného úvěrového rámce kdykoliv to potřebujete, a to i opakovaně.

Revolvingový úvěr splácíte průběžně, minimálními předepsanými měsíčními splátkami ve výši 5 % z dlužné částky, nejméně však 500 Kč, nebo zrychleně - jednou nebo několika vyššími částkami.

CO JE TO ÚVĚROVÝ RÁMEC A NA ČEM ZÁVISÍ JEHO VÝŠE?

Maximální částka na Vašem úvěrovém účtu, kterou můžete využívat. Můžete mít tak vysoký úvěrový rámec, jaký si budete přát a můžete si dovolit. Maximální limit úvěrového rámce je 500 000 Kč. Banka posuzuje a ověřuje Vaši schopnost splatit úvěr ve výši úvěrového rámce do 2 dvou let. Dojde-li k růstu Vašeho zadlužení, snížení příjmů nebo zhoršení platební kázně, může vám Banka úvěrový rámec dle svého uvážení kdykoliv snížit.

JAKÝMI ZPŮSOBY MOHU REVOLVINGOVÝ ÚVĚR ČERPAT?

K čerpání revolvingového úvěru je nejčastěji používaná platební karta, kterou Vám k úvěrovému účtu vydá naše Banka.

Po jejím doručení a aktivaci ji můžete v případě potřeby použít kdykoli:
› k platbám za nákup zboží na platebním terminálu v obchodě,
› přes platební bránu e-shopu,
› výběrem hotovosti z bankomatu; případně u obchodníka, ve směnárně nebo pobočce jiné banky, která tuto službu nabízí.

Revolvingový úvěr lze také čerpat příkazem k úhradě z Vašeho internetového bankovnictví nebo mobilní aplikace. Poslední možností je specifický způsob čerpání, který zadáte naší Bance předem určeným písemným pokynem.

CO JE TO SPECIFICKÉ ČERPÁNÍ REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU – EXTRA HELLO NÁKUP?

Jde o zvláštní možnost financování nákupů na splátky z úvěrového rámce Hello kredit se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Na základě Vašeho písemného pokynu naše Banka převede určenou částku prodejci zboží, které jste si objednali. Úvěr splácíte ve splátkách, které si nastavíte ve specifických podmínkách pokynu, který se stává přílohou úvěrové smlouvy, přístupnou ve Vašem internetovém bankovnictví.
Jedná se o předschválený limit, takže vyřízení tohoto typu čerpání je rychlé a jednoduché.

CO SE STANE PŘI NEDODRŽENÍ PODMÍNEK SPLÁCENÍ SPECIFICKÉHO ČERPÁNÍ REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU?

Pokud budete v prodlení s úhradou více než jedné splátky, ztratíte výhody splácení podle dokumentu „Specifické podmínky“, a celý nesplacený zůstatek Vašeho specifického čerpání budete od následujícího měsíce splácet za stejných podmínek, jako při běžném čerpání revolvingového úvěru. To se týká jak zápůjční úrokové sazby, tak výše splátek a doby splácení úvěru, stejně jako plateb sjednaných pro případ prodlení. Současně jste povinni hradit standardní náklady podle Sazebníku pro úvěry a úhradu za pojištění, bylo-li sjednáno, a to vše až do okamžiku úplného splacení tohoto specifického čerpání revolvingového úvěru.

JAKÉ JSOU VÝHODY KREDITNÍ KARTY VYDANÉ K ÚČTU HELLO KREDIT?

› Nejlepší směnný kurz pro zahraniční platby
› Odměna až 150 Kč měsíčně za platby v obchodech
› Výběry z bankomatů Hello bank! zdarma
› 0% úrok až 55 dní u plateb v obchodech
› 0 Kč za výběr hotovosti v obchodě
› 0 Kč až za 3 bezkontaktní platební nálepky
› 0 Kč za provedení plateb i převodů
› Úspora 50 Kč za e-výpis namísto papírového
› Pokud kreditní kartu nepoužíváte a revolvingový úvěr ani jinak nečerpáte, můžete si jej ponechat jako pohotovostní rezervu, za kterou nic neplatíte

NA CO SI DÁT POZOR?

Kreditní kartou se platí tak snadno, že svůj úvěrový rámec vyčerpáte, ani nevíte jak. Úvěr pak musíte splatit včetně úroků. Před nákupem proto dvakrát zvažte a jednou plaťte.
Bedlivě si hlídejte termíny splatnosti úvěru v bezúročném období a také splátek specifického čerpání, jinak ztratíte nárok na zvýhodněnou sazbu úroku.
Důkladně svou kreditní kartu chraňte před ztrátou, odcizením nebo zneužitím neoprávněnými osobami. Kartu nepůjčujte ani rodinným příslušníkům. Pečlivě zabezpečte PIN ke kartě a přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví před vyzrazením. Nesdělujte je ani svým nejbližším.

KOLIK STOJÍ REVOLVINGOVÝ ÚVĚR VE SROVNÁNÍ S ÚVĚREM JEDNORÁZOVÝM?

Úroková sazba úvěru, který lze kdykoliv a opakovaně čerpat, až do výše úvěrového limitu stanoveného naší Bankou, je obvykle vyšší, než u jednorázového úvěru na nákup zboží. V případě Hello nákupů na splátky ovšem zájemcům umožňujeme využít revolvingový úvěr Hello kredit k financování nákupu u našich smluvních prodejců za stejných podmínek, jaké nabízíme u úvěrů jednorázových. K tomu slouží funkce specifického čerpání z úvěrového rámce Hello kredit, tzv. EXTRA Hello nákup, kterou lze využít prostřednictvím předem určeného písemného pokynu naší Bance, jímž si nastavíte způsob splácení za Specifických podmínek. Dokument Specifické podmínky se pak stává přílohou smlouvy o Hello kredit. Parametry nákupu na splátky jsou přitom stejné, jako pro jednorázový úvěr na nákup zboží.

JAK SE REVOLVINGOVÝ ÚVĚR SPLÁCÍ?

Běžné čerpání z úvěrového rámce revolvingového úvěru splácíte minimální měsíční splátkou ve výši 5 % z dlužné částky, zaokrouhlené nahoru, na celé 10 000 Kč. Splátku je nutné uhradit nejpozději do 17. dne v měsíci. Výši minimální splátky Vám spočítáme k uzávěrce měsíce a přesnou částku uvedeme v měsíčním výpisu z úvěrového účtu, který máte přístupný ve svém internetovém bankovnictví. Pokud nechcete splácení hlídat, nastavte si jednoduše v internetovém bankovnictví trvalý příkaz k úhradě. Samozřejmě můžete posílat i vyšší částky. O to dříve budete mít úvěr splacený a zaplatíte méně na úrocích.

Pokud využijete k financování nákupu zboží u našich smluvních prodejců specifické čerpání úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou, tzv. EXTRA Hello nákup, budete splácet podle splátkového kalendáře, který si nastavíte v  pokynu k tomuto čerpání podle Specifických podmínek, které se stávají přílohou smlouvy o Hello kredit.

Pokud platíte za nákup kreditní kartou, můžete mít úvěr zdarma, pokud ho splatíte do 25. dne následujícího měsíce v rámci bezúročného období.

Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Prodejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Spotřebitel je povinen sdělit bance úplné a pravdivé informace nutné pro posouzení úvěruschopnosti, jinak úvěr banka neposkytne. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.